Statuten en Bezieling van spellen vereniging “Stay To Play”

Statuten spellen vereniging “Stay To Play” (Eerste klad opzet)

1. Ter naam stelling

1.1 De vereniging heet “Stay To Play” hierna te noemen “de vereniging”.

1.2 De vereniging is opgericht op 17 februari 2019.

1.3 De vereniging is gevestigd in Papendrecht.

1.3 De vereniging is geregistreerd bij de kamer van koophandel te Dordrecht.

2. Doel van de vereniging

2.1 De vereniging heeft als doel het faciliteren van laagdrempelige sociale spel activiteiten.

2.2 De vereniging heeft als secundair doel het faciliteren van benefiet en/of promotie gerelateerde wedstrijden en/of toernooien.

3. Financiële identiteit van de vereniging

3.1 De vereniging is strikt een non-profit organisatie.

3.2 De vereniging werkt kosten dekkend.

3.4 De vereniging investeert alle eventuele resterende winsten terug in de vereniging of doneert deze naar een gekozen goed doel.

4. Verplichtingen van leden

4.1 Leden dienen de vast gelegde statuten na te streven.

4.2 Leden dienen het huishoudelijk reglement na te streven.

4.3 Leden dienen de ideologie van de vereniging na te streven.

4.4 Leden dienen te voldoen aan hun contributie.

5. Algemene leden vergaderingen

5.1 De vereniging houdt op de eerste spelavond van ieder kwartaal een korte algemene leden vergadering.

5.2 Gedurende de algemene leden vergadering worden leden geïnformeerd over de status en het doen en laten van de vereniging met volledige transparantie.

5.3Moties worden behandeld/democratisch bepaald tijdens de algemene leden vergadering.

5.4 Moties dienen indien mogelijk uiterlijk 1 week van te voren bij de secretaris in gediend te worden.

6. Benoeming van Bestuursleden

6.1 Een bestuursfunctie heeft direct effect op het dagelijks opereren/organiseren van de vereniging.

6.2 Bestuursleden worden geselecteerd vanuit het huidig leden bestand.

6.3 Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van de lengte van hun lidmaatschap.

6.4 Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van hun bereidheid om bestuurslid te worden.

6.5 Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van hun overeenkomsten met de ideologie van de vereniging.

6.6 Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van hun kwaliteiten en kunnen.

6.7 Bestuurslid kan ook aangedragen worden door een leden motie bij een algemene leden vergadering wanneer hij/zij 75% van de aanwezig gerechtigde stemmen ontvangt.

7. Aftreding van Bestuursleden

7.1 Bestuurslid treed vrijwillig af en verzorgd samen met het overgebleven bestuur voor een nette selectie van een opvolger met artikel 5. “Benoeming van bestuursleden” als richtlijn.

7.2 Een motie van wantrouwen kan ingediend worden gesteund door 75% van de stemgerechtigde leden.

7.3 Bestuurslid overtreed de wet of schend de ideologie, statuten en/of huishoudelijk reglement, hierbij zal het overige bestuur het bestuurslid in kwestie uit functie ontheven.

8. Ontbinding vereniging

8.1 Vereniging heeft te weinig leden om voort te en kan geen neutraal of positief saldo behouden.

8.2 In geval van ontbinding gaan alle baten naar goede doelen overeengekomen met de overgebleven leden.

9. Toe treden van leden

9.1 De vereniging neemt geen deel aan welke vorm van discriminatie dan ook, iedereen is welkom ongeacht leeftijd, afkomst, religie, financiële status of voorkeur.

10. Beëindiging Lidmaatschap

10.1 Lidmaatschap kan per jaar of per maand opgezegd worden met 1 maand opzegtermijn.

11.1 Het Bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een van de leden te beëindigen wanneer er sprake is van een overtreding van de wet of een schending van de ideologie, huishoudelijk reglement of statuten.

11. Beboeting

11.1 Indien er niet verantwoord omgegaan wordt met verenigingsmateriaal kan een boete opgelegd worden.

11.2 Boetes kunnen oplopen tot het nieuw aanschaffen van het materiaal en hier verder bijkomende kosten. 

 

 Bezieling spellen vereniging “Stay To Play”

1. De vereniging

De vereniging is bedoeld als een sociale laagdrempelige gezelschap dat door middel van samenhorigheid, collectieve inkoop, faciliteren van spelavonden en evenementen een breed draagvlak wil creëren dat makkelijk toegankelijk is voor iedereen die hieraan deel wil nemen.

2. Bestuursleden

Bestuursleden zijn vrijwilligers die objectief handelen en uit het belang van de club en haar leden uitdraagt. Bestuursleden zijn in en naast hun functie ook gewoon leden en hun stem is evenveel waard als dat van ieder ander lid. Persoonlijke agenda’s voeren of het schenden van de ideologie, huishoudelijk reglement of statuten kan leiden tot afzetting. Het is voor het bestuur uitermate belangrijk dat ze betrokken blijven bij de leden en de wekelijkse activiteiten.

3. Leden

De vereniging is een sociale aangelegenheid en opereert door middels van een wederzijds respect voor elkaar, het niet honoreren van gedragsregels kan leiden tot waarschuwingen en zelfs tot lidmaatschapsbeëindiging. Mochten er zich onenigheden voort doen ga dan hierover met elkaar in gesprek en mochten jullie er niet uitkomen vraag dan om bemiddeling van 1 van de bestuursleden of andere leden. Er wordt ten alle tijden gestreefd naar een vreedzame en gezellige voortzetting van de activiteiten waarvoor we lid zijn van de vereniging.

4. Algemene leden vergadering.

Tijdens de ALV kan er gestemd worden over moties die ingediend zijn door leden en/of bestuur.

De ALV proberen we kort te houden en per kwartaal om zo voor leden een transparant beeld te creëren. Om de ALV soepeler te laten verlopen en een beter inzicht te krijgen in wat de leden van de vereniging willen, is het belangrijk om een maand voor de ALV een enquête naar het leden bestand te sturen en de ALV hier op te baseren en aan de hand daarvan moties op te stellen.